Nawigacja

Dokumentacja szkolna

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW

KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 74GPP w SADOWIE

 

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie

 

 

1.Uczniowie mogą wnieść na teren szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodzica/prawnego opiekuna.

 

2.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież czy zagubienie sprzętu przyniesionego przez uczniów.

 

3.Podczas zajęć edukacyjnych (również dodatkowych), a także przerw międzylekcyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 

4.Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować

telefon komórkowy (sprzęt elektroniczny)

 

5.Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

 

6.Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia–z zastrzeżeniem punktu 5

 

7.Uczeń może korzystać na lekcji z telefonu, tabletu bądź innego urządzenia elektronicznego tylko w celach edukacyjnych, jeśli wymaga tego np. tok lekcji, na wyraźną prośbę nauczyciela

 

8.Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły skutkuje przekazaniem przez ucznia telefonu lub urządzenia do depozytu u dyrektora szkoły

- telefon/urządzenie zostaje wyłączony/e przez ucznia

- przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym

(dziennik elektroniczny zakładka Zachowanie) poprzez wpisanie -10 punktów

- uczeń oddaje telefon za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, klasa, data zdarzenia, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela (zał. nr 1)

- telefon /urządzenie jest przechowywany/e w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w szafie pancernej w sekretariacie szkoły

 

9.W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły.

Wychowawca udziela uczniowi nagany i zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych)

 

10. W przypadku kolejnego naruszenia zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.

 

11.Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje utratą kredytu punktów i obniżeniem zachowania do nagannego

 

12.Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów oraz pracowników szkoły).

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

 

- wypełnić w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje uczeń, drugi zostaje w szkole

 

 

 

 

                                                                                           ....................................................

             (miejscowość, data)

 

 

 

                                SZKOŁA PODSTAWOWA im. 74 GPP w SADOWIE

 

                           POTWIERDZENIE  ZŁOŻENIA  DEPOZYTU  NR ....../2018

 

Złożenie przez ucznia....................................................................................................

                                                                                            (imię, nazwisko)

depozytu w formie telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego  

 

………………………………………………………………………………………..                       (                                                 (typ urządzenia, marka/ model urządzenia elektronicznego)

 

Przyczyna zarekwirowania urządzenia elektronicznego i przez kogo

.......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..

 

Telefon komórkowy/urządzenie elektroniczne przed złożeniem w depozycie zostało:

wyłączone,  wszystkie te czynności zostały wykonane przez użytkownika urządzenia.

Uwagi: ....................................................................................................................

 

 

 

………………………………….            …………………………………………….

      czytelny podpis ucznia                                                                              data i podpis dyrektora szkoły

 

Kwituję odbiór telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego mojego syna/córki/podopiecznego, jednocześnie stwierdzam, że stan techniczny telefonu/

urządzenia nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń.

                                                                            ……………………………………….

                                                                                                                  (Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
    Sadów
    ul. Powstańców Śląskich 72
  • 34-352-44-58

Galeria zdjęć