Nawigacja

Dokumentacja szkolna

Program Wychowawczo - profilaktyczny

 

 

Program   wychowawczo-profilaktyczny  szkoły  podstawowej   im.74 Gpp  w  Sadowie

w  roku  szkolnym  2018/2019

Propozycja

Szkolny Program Profilaktyki został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i po zaopiniowaniu przez  Samorząd Uczniowski

Podstawa :

Zgodny z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzajacą ustawę prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.60)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Program zgodny z podstawą programową  - Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r.   i z dnia 14.02.2017r.

Program profilaktyki jest ściśle zintegrowany ze Statutem Szkoły,  podstawami prawnymi oraz dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów Szkoły Podstawowej


WSTĘP

Program ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniom wszechstronny rozwój oraz sprawić by  wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne działanie.

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne. Profilaktyka uniwersalna - działania profilaktyczne w naszej szkole będą prowadzone na poziomie profilaktyki uniwersalnej                     w zakresie działalności informacyjnej, edukacyjnym i profilaktycznej i wychowawczej

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji
z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu  Uczniowskiego. Program uwzględnia wnioski wynikające z diagnozy,  nadzoru pedagogicznego, ewaluacji oraz główne kierunki polityki oświatowej

 

 

 

 • Rozdział 1. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

 1. Założenia ogólne.

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 2. - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 3. - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną                         i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, szkoleń, spektakli teatralnych, przedstawień profilaktycznych, festynów, konkursów a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 • wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia i zdrowego stylu życia. Zapobieganie występowaniu niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie postaw                        i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli, uczniów                 i rodziców.

 

 1.  
 1. zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
 2. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 3. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 5. rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
 6. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych orazrelacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów

 

 1. Cele szczegółowe:
 • kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, świadomości prawi obowiązków
 • wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniachi możliwościach uzyskania pomocy
 • kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, zdrowo i higienicznie się odżywia,
 • kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass-mediów,
 • kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole, na ulicy oraz podczas zabaw.
 • rozwijanie potrzeby niesienia pomocy w ramach do wolontariatu
 • kształtowanie postaw wychowania do wartości
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 

 1. Model absolwenta - wartości

Absolwent jest:

 1. aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;
 2. odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działaniai przewiduje ich konsekwencje,
 3. otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 4. optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;
 5. tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 6. świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, znai respektuje prawa innych.

 

 

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 1.  
 2. spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 3. analizy stanu wychowania w szkole:
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika
 • sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe (czynniki ryzyka):

 1. brak motywacji do nauki;
 2. niskie potrzeby edukacyjne:
 3. nieumiejętne wykorzystanie wiedzy w praktyce

Czynniki chroniące:

 1. klimat szkoły
 2. zajęcia pozalekcyjne
 3. dom rodzinny

 

 1. Kryteria efektywności.
 1.  
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczycielewychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości,  w pełni je aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda                                      i sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie i wsparcie.

 

 1. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.
 1. Dyrektor szkoły:
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 • wspiera finansowo i organizacyjniedziałania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczuciatożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 •  
 • organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

 

 1. Pedagog szkolny:
 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
 • ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,
 • diagnozuje problemy wychowawcze,
 • poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawnąw zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 • doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;
 1.  
 • ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeńszkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem
 • świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

 

 1. Wychowawca klasy:
 • prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
 • dąży wswojej pracy do integracji zespołuklasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój iprzygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • uczą pozytywnego myślenia i sta wiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 •  
 • koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

 

 1.  
 • współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

 • PLAN PRACY I-III
 1. Treści i działania o charakterzewychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klasI- III.
 2. Działania profilaktyczne na poszczególne miesiące:

- wrzesień – wybory do SU, integracja uczniów i klas

 -październik, listopad - zdrowe żywienie

- listopad – Nie dla papierosów

- grudzień – Stop narkotykom i dopalaczom

- styczeń, luty – przemoc i agresja

- marzec – prawa i obowiązki

- kwiecień, maj – Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

 Przedstawienia profilaktyczne:

         klasa II – bezpiecznie w domu, szkole i na drodze

         klasa III- zdrowe odżywianie się

 

 

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań odbywa się w ciągu całego roku szkolnego przez wszystkie podmioty realizujące program

Organizacja zespołu klasowego

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych – harmonogram uroczystości

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 

1.Prowadzenie zajęć: koło artystyczne,

koło ortograficzne Zabawy z ortografią, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne

Poznanie reguł zachowania w  miejscach publicznych – życie towarzyskie i kulturalne.

 

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie.

1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowania  niepożądanych zachowań. W tym bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo.

 

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa.

3.Realizacja programu „ Bezpieczna droga do szkoły ” przy współpracy z Policją.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

5. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

Tolerancja dla inności. Prawa i obowiązki dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji                       o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.
3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić                  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole.

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim .

Kształtowanie postaw  obywatelsko – patriotycznych.

 

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie – Dzień Europejski

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym                                   i  państwowym.

4.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem.

5. Poznają symbole narodowe i europejskie.

6. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym                                               i  państwowym.

7. Przygotowanie do udziału w poczcie sztandarowym i przestrzeganie ceremoniału szkolnego

8.Wdrażanie  do pracy w wolontariacie.

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

1.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

2.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji.

3.Wykonywanie projektów.

Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Papierosy – nie dziękuję nie śmierdzę”

4. Kontynuacja programu „Tydzień Zdrowia”, „Śniadanie daje moc”, „Dzień pierwszej pomocy”,

5. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

6. Przemoc w szkole: realizacja programu przemoc boli.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,

rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4.Konsultacje dla rodziców.

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

6.Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

 

 

 

 

PLAN PRACYIV – VII

 

 1. Treści i działania o charakterzewychowawczo – profilaktycznym

Działania profilaktyczne na poszczególne miesiące:

- wrzesień – wybory do SU, integracja uczniów i klas

 -październik, listopad - zdrowe żywienie

- listopad – Nie dla papierosów

- grudzień – Stop narkotykom i dopalaczom

- styczeń, luty – przemoc i agresja

- marzec – prawa i obowiązki

- kwiecień, maj – Zachowaj Trzeźwy Umysł

Przedstawienia profilaktyczne:

klasa IV- przemoc i agresja, prawa i obowiązki

klasa V- papierosy

klasa VI- narkotyki, dopalacze

klasa VII – uzależnienia, alkohol - podsumowanie

 

 

Zadania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań odbywa się w ciągu całego roku szkolnego przez wszystkie podmioty realizujące program

Rozwój osobowości ucznia – wychowanie do wartości

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu

rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

- wdrażanie do autorefleksji

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

- wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

- motywowanie do nauki szkolnej,

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

- stwarzanie warunków do realizowania działań

wynikających z zainteresowań,

- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

-  kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi

indywidualnych talentów i uzdolnień,

- pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

- praca z uczniem zdolnym,

-  praca z uczniem o specyficznych potrzebach

edukacyjnych;

 1. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Kształtowanie hierarchii wartości

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

-  promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

- poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i  społecznych poprzez:

-  wdrażanie do empatii,

- współpraca w zespołach,

- realizacja projektów,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,  ryzykownych,

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut,

regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu

szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

- zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,

- poszanowanie mienia szkoły,

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

3. Rozwijanie potrzeby niesienia pomocy potrzebującym w ramach Wolontariatu

Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu,

znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez  uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów.

4.Wykonanie okazjonalnych gazetek na holu szkoły.

5.Organizacja Dnia Europejskiego, Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja,

6. Opieka nad Grobem Żołnierzy

7. Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły 74 GPP

8. Udział w poczcie sztandarowym

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

 

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii, chemii, fizyki.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, „Bieg przyrodniczy”.

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych – Dzień Samorządności
2. Omówienie konsekwencji takich zachowań.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania indywidualnego, nauczania specjalnego

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

3.Konsultacje dla rodziców.

4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

7.Współpraca z instytucjami: PPPP, GKRPA, Policją, PCPR, Sądem Rodzinnym

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny.

 

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne konsultacje, Dni otwarte

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych

Zdrowy styl życia.

Działalność informacyjna i profilaktyczna

Śniadanie Mistrzów w ramach Tygodnia Zdrowia – konkursy, pogadanki, spotkania, warsztaty zdrowego żywienia, zawody sportowe, prezentacje, Mierzenie BMI, ciśnienia krwi, profilaktyka otyłości i nadwagi

Przerwa z werwą – ćwiczenia  i taniec na długich przerwach

Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i rekreacji (wycieczki , turnieje , zajęcia sportowe)

Działalność edukacyjna

Cykl pogadanek, spotkań, apeli na temat bezpieczeństwa:                                         -  „Bezpieczna droga do szkoły”

- „Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i w domu” – prezentacja multimedialna dla rodziców i uczniów  - „ Bezpieczne zabawy zimowe”

-„ Bezpiecznie spędzam wakacje i czas wolny”

Cykl pogadanek : Jak dbamy o higienę swego ciała i umysłu

Wdrażanie do umiejętności udzielania pierwszej pomocy, realizacja programu  Dzień pierwszej pomocy

- zorganizowanie konkursu powiatowego

- udział w akcjach ogólnopolskich

Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

Profilaktyka zagrożeń dopalacze/narkotyki, nikotyna, alkohol, internet

Działalność informacyjna i profilaktyczna                                                 Realizacja programu : Narkotyki/dopalacze ? – to mnie nie kręci,

- gazetki na korytarzu głównym

- Dopalacze wróciły – 4 audycje profilaktyczno-edukacyjne - informacje dla społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły, ulotki dla społeczności szkolnej

- działalność wolontaryjna  zespołu wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego

Działalność edukacyjna                                                                                              - Dopalacze wróciły – cykl lekcji wychowawczych (scenariusze i audycje z ZTU)

 - prelekcja o dopalaczach przeprowadzona przez pielęgniarkę                                                      -  spotkanie z psychologiem o skutkach zażywania dopalaczy i narkotyków                                                                                                            - przedstawienie profilaktyczne                                                                                       - konkursy  (literacki, plastyczny)       

Organizowanie akcji antynikotynowych w ramach programu : Papierosy – nie dziękuję , nie śmierdzę

- konkurs na plakat dotyczący szkodliwości  palenia                                                                               - pogadanki, spotkania z lekarzem, pielęgniarką  szkolną na temat szkodliwości palenia tytoniu                                                   

  - konkursy o tematyce antynikotynowej

- przedstawienie profilaktyczne

Cyberprzemoc

- konkurs na plakat dotyczący zagrożeń w Internecie

- realizacja programu Cyberprzemoc i komputerowych programów edukacyjnych

- pogadanki na godzinie wychowawczej, oglądanie filmów instruktażowych

Przeprowadzenie programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - antyalkoholowy

- konkursy plastyczny

-Pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu

- udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

- przedstawienie profilaktyczne dla uczniów, rodziców, gości

- konkursy o tematyce antyalkoholowej, test wiedzy

- pogadanka i prezentacja filmu „Rozdarte dusze” – dla kl.VI i VII

- wyjazdy na przedstawienia, wycieczki,

- zorganizowanie wystawy książek i czasopism pod hasłem „Uzależnieniom stop”

Przeciwdziałanie przemocy

1. Diagnoza środowiska:

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

-  ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

Działalność informacyjna i profilaktyczna

 Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:

kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

Wycieczki , wyjazdy na przedstawienia, zawody sportowe,

” Kontynuowanie działań w programie Przemoc boli, „Dzień bez przemocy”, przedstawienie profilaktyczne, konkurs literacki, plastyczny

Działalność edukacyjna

Jak sobie radzić z własną agresją , Poszanowanie godności mojej i innych , przestrzeganie praw   – pogadanki, gazetki tematyczne

Stała kontrola zachowań pozytywnych     i negatywnych uczniów

Prawa i obowiązki dziecka

Działalność informacyjna i profilaktyczna

Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

- lekcje wychowawcze w klasach

- pogadanki, konkursy o tematyce praw i obowiązków, przedstawienie profilaktyczne

Działalność edukacyjna

Zapoznawanie uczniów z ich prawami oraz obowiązkami, Kodeksy Klasowe, regulaminy szkolne, Wybory do SU

Integracja  młodszych dzieci rozpoczynających naukę szkolną z rocznym wyprzedzeniem ze starszymi uczniami klas

- zapoznanie z prawami i obowiązkami rodziców, dokumentacją szkolną

 

Działania skierowane do Rodziców:

- pedagogizacja Rodziców zgodnie z harmonogramem na zebraniach z rodzicami, dni otwartych przygotowana przez wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego

- zapraszanie rodziców na przedstawienia profilaktyczne, angażowanie rodziców, korzystanie z ich pomocy

- zorganizowanie warsztatów w Programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

- systematyczna współpraca z Radą Rodziców

- współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- tablica informacyjna, ulotki, wystawy prac uczniów

- spotkania z przedstawicielami PPPP, Policji oraz innych według potrzeb rodziców

-  informowanie rodziców o pracach szkoły.

- zapoznanie ze: Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym, regulaminami – dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły,

Organizowanie Dni Otwartych Szkoły

-  informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

- indywidualne spotkania z wychowawcą i pedagogiem,

- informacje pisemne do rodziców poprzez zeszyt korespondencji między szkoła a domem

- Dopalacze wróciły –  audycje profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców do wykorzystania na zebraniach z rodzicami

- Jak rozmawiać z dzieckiem o dopalaczach? – ulotka profilaktyczna dla rodziców

- Dopalacze wróciły! Co na to prawo? – ulotka profilaktyczna dla rodziców

- porady u pedagoga szkolnego

- zaproszenie na przedstawienia profilaktyczne: Dopalacze/narkotyki

- ulotki profilaktyczne dotyczące alkoholu , papierosów, cyberprzemocy

- pogadanki dla rodziców o Kontroli rodzicielskiej korzystania z Internetu, bezpieczeństwo w internecie

 

Działania skierowane do nauczycieli:

- propagowanie i przeprowadzanie kursów i szkoleń w ramach WDN

-  informowanie o kursach i szkoleniach w pokoju nauczycielskim oraz na szkolnej

platformie e – lerningowej.

-  organizacja szkoleń i warsztatów ze specjalistami instytucji współpracujących ze szkołą

zajmujących się sprawami rodziny

- pozyskiwanie i udostępnianie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień w bibliotece szkolnej

 

Działania skierowane do uczniów:

- wszyscy uczniowie Szkoły biorą udział oraz angażują się w przygotowanie wszystkich poszczególnych działań zgodnie z harmonogramem

- każda klasa ( z wyłączeniem klasy I) przygotowuje i przedstawia całej społeczności szkolnej, rodzicom oraz zaproszonym gościom jedno przedstawienie profilaktyczne w formie teatrzyku lub apelu:

 

 • Rozdział 3
 1. Ewaluacja programu.
   

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych    i profilaktycznych w kolejnym roku szkolnym

 

Plan ewaluacji

Zespół: mgr Aurelia Radłowska, mgr Elżbieta Kawa-Dziembała, mgr Karol Sobala

Obszar ewaluacji: kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, obywatelskich     i patriotycznych

Celem jest ocena zaangażowania uczniów w działania prospołeczne, obywatelskie    i patriotyczne

Wskaźniki ewaluacyjne:   - uczniowie angażują się w działania prospołeczne, obywatelskie  i patriotyczne szkoły oraz w nich uczestniczą        - nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają uczniów i rodziców do podejmowania w/w różnorodnych działalności

Pytania kluczowe:      - czy szkoła stwarza sytuacje, w których kształtowane są postawy patriotyczne i obywatelskie - w jakim stopniu uczniowie angażują się w w/w  dziedzinach

Formy  i narzędzia ewaluacji: zapisy w dziennikach szkolnych, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją i innymi pracownikami, rozmowy z uczniami, kronika klasy, szkoły, protokoły szkoleniowych rad pedagogicznych, protokoły z zebrań z rodzicami, protokoły z rad pedagogicznych, sprawozdania wychowawców i nauczycieli

Harmonogram:

Sierpień/wrzesień: zapoznanie Rady pedagogicznej z  planem ewaluacji

Maj: przeprowadzenie ewaluacji, interpretacja wniosków, przygotowanie sprawozdania

Czerwiec: przedstawienie podsumowania ewaluacji RP oraz omówienie wyników

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
  Sadów
  ul. Powstańców Śląskich 72
 • 34-352-44-58

Galeria zdjęć