Nawigacja

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Wydarzenia Skład samorządu Rada Rodziców

Organy szkoły

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

2018/2019

Plan Pracy 

Opracowali:

Samorząd Uczniowski

 

Wstęp

Samorząd uczniowski jest jednym z organów szkoły, organizacją uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia   7 grudnia 1991r. roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów zostały ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy pełni opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły.

 

 

Podstawą do opracowania programu były:

- Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,

- Statut Szkoły,

- Koncepcja Pracy szkoły,

- Regulamin działalności Samorządu Szkolnego

 

Cele programu:

- wdrażanie do działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

- rozwijanie samorządności uczniów,

- współodpowiedzialność za „życie” szkoły,

- wpajanie zasad demokracji,

- wyrabianie współodpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły,

- podnoszenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów i ich rodziców,

- szerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia,

- pielęgnowanie tradycji szkolnych, postaw obywatelskich i patriotycznych

- organizowanie życia kulturalnego w klasie i  szkole,

- przygotowanie do sprawnego i samodzielnego przygotowania imprez

- działanie na rzecz przeciwdziałania agresji i dyskryminacji wśród uczniów

- integracja i wspieranie uczniów niepełnosprawnych

- działalność wolontaryjna

 

 

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

- rozwijać samorządność w szkole,

- uczestniczyć w „życiu szkoły”,

- stosować zasady demokracji,

- wypełniać powierzone mu zadania,

- integrować się z klasą,

- przedstawić Patrona szkoły,

- spędzać kulturalnie czas,

- organizować życie kulturalne w szkole,

- dbać o środowisko naturalne

- promować zdrowy styl życia

- pomagać potrzebującym,

- bronić słabszych,

- wspierać niepełnosprawnych

- wyrażać swoje uczucia,

- wyrażać swoje zdanie,

- okazywać szacunek innym,

- wykazywać się inicjatywą i pomysłowością

 

 

Zadania do realizacji:

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań samorządu uczniowskiego jest opiekun samorządu oraz samorząd uczniowski.

 

WRZESIEŃ

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

Wybory do samorządu

szkolnego.

 

-wybór nowego SU,

-rozwijanie samorządności

uczniów,

-wpajanie zasad demokracji,

-współodpowiadanie

za życie szkoły,

 

-wybór nowego SU,

-rozwijanie samorządności

uczniów,

-wpajanie zasad demokracji,

-współodpowiadanie

za życie szkoły,

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
 

2.

Wprowadzenie dyżurów uczniowskich jako pomoc nauczycielom dyżurującym oraz Superniania – opieka nad uczniami 6.letnimi

-rozwijanie samorządności

uczniów,

-kształcenie odpowiedzialności

za powierzone zadania,

 

-–  indywidualna opieka nad uczniami 6.letnimi

- zapoznanie z regulaminem dyżurowania, zadaniami i obowiązkami dyżurujących

- przygotowanie harmonogramu dyżurów

3..

Akcja „Sprzątanie świata”.
 

- kształtowanie postawy dbałości o środowisko naturalne

- przygotowanie plakatu

- pomoc w zorganizowaniu rękawiczek i worków na śmieci

- segregacja odpadów

 

PAŹDZIERNIK

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

Przygotowanie

upominków z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

 

-okazywanie wdzięczności

i szacunku pracownikom szkoły

 

-wykonanie upominków(

laurek, kwiatków itp.)

- przygotowanie życzeń na gazetkę samorządową

 

 

     

3.

Konkurs „Super klasa”

- nabywanie umiejętności współdziałania w grupie

-kształcenie odpowiedzialności

za powierzone zadania

 -kształcenie umiejętności

zdrowej rywalizacji,

 

-przygotowanie regulaminu konkursu klasowego

- zapoznanie z konkursem

- cotygodniowe zbieranie danych od samorządów klasowych

- podsumowanie wyników

- zorganizowanie apelu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

LISTOPAD

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

Zorganizowanie

Akademii z okazji święta Szkoły oraz konkursu wiedzy o patronie szkoły

-przybliżenie wiadomości o patronie szkoły,

-krzewienie uczuć

patriotycznych,

-wyrabianie odpowiednich

postaw wśród uczniów,

- poszerzanie wiedzy o patronie szkoły

 

-zorganizowanie akademii

z okazji święta Szkoły,

- pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu

 

2.

Pamięć o poległych, projekt Niepodległa

-krzewienie uczuć

patriotycznych,

-wyrabianie odpowiednich

postaw wśród uczniów,

 

- zbiórka zniczy

-zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych za wolność – dyżury zniczowe

- uporządkowanie grobu żołnierzu i jego otoczenia

- włączenie się w grę terenową Niepodległa, współudział w wystawie, uczestnictwo w wycieczce : śladami Piłsudskiego i odrodzającego się państwa polskiego do Krakowa i Zakopanego

3.

Zorganizowanie

Dyskoteki Andrzejkowej

kl. IV-VIII

-kształcenie umiejętności

wspólnej zgodnej zabawy

-kształcenie

odpowiedzialności

za powierzone zadania,

 

 

- przygotowanie plakatu i ogłoszenia

-sporządzenie scenariusza

Zabawy oraz konkursu na „najstraszniejszy strój”

-przydzielenie zadań

poszczególnym uczniom i

całym klasom,

-przeprowadzenie zabawy,

- wybór najlepszego przebrania

 

 

4.

Konkurs na Szkolnego DJ-a

-kształcenie umiejętności pracy w grupach oraz współodpowiedzialności za sprzęt muzyczny i organizowanie życia szkoły

-

- opracowanie zasad konkursu, przeprowadzenie i ogłoszenie wyników

 5.

Dzień Życzliwości

Tydzień Zdrowia

-kształcenie umiejętności

pracy w grupach,

- wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków uczniów

- promowanie zdrowego stylu życia

-sporządzenie scenariusza

dnia,

-przydzielenie zadań

poszczególnym uczniom i

całym klasom,

- współorganizowanie spotkań z dietetyczką, pielęgniarką

- zorganizowanie mierzenia ciśnienia krwi i obliczania  wskażnika wagi BMI

 

     

6.

 

Gabinet Wróżb

-kształcenie umiejętności

wspólnej zgodnej zabawy

- zorganizowanie wróżb andrzejkowych dla uczniów i pracowników szkoły

7. Noc filmowa rozwijanie kultury osobistej dla uczniów klas IV-VIII, filmy o tematyce społecznej
       

 

 

GRUDZIEŃ

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

Akcja  ”Stroik świąteczny”

- integracja klasy

- zaangażowanie w akcję rodziców i rodzin uczniów

-zebranie samorządu,

-sporządzenie

-przydzielenie zadań

poszczególnym uczniom i

całym klasom,

-sporządzenie plakatu

Informującego o akcji

 

2.

Konkurs na wybór najpiękniejszej kolędy

- integracja szkoły

- podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych

- przeprowadzenie konkursu w poszczególnych klasach

- podsumowanie wyników szkolnych

- odśpiewanie kolędy na Jasełkach

 

 

 STYCZEŃ

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

Zorganizowanie

zabawy

Karnawałowej.

 

-integracja klas,

-kształcenie umiejętności

kulturalnej zabawy,

 

-ustalenie terminu z nauczycielami opiekunami,

-przygotowanie konkursów (m.in. na maskę karnawałową , strój) i nagród,

-wykonanie plakatu

Informującego o zabawie,

-ustalenie grupy

sprzątającej po zabawie,

-przeprowadzenie zabawy,

 

2.

Podsumowanie pracy Samorządu Szkolnego za I półrocze

-stosowanie obiektywnej

oceny,

 

-przeprowadzenie ankiety

wśród uczniów na temat

działalności samorządu,

-spotkanie samorządu

i dokonanie analizy ankiet

oraz samooceny własnych

działań,

-wyciągnięcie wniosków

 

 

 

 

 

.
LUTY

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

       

2.

Zbiórka makulatury

-propagowanie idei ekologicznych

-sporządzenie plakatu

-przeprowadzenie akcji

--podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

 

MARZEC

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

 

Dzień Samorządności

 

- wyrabianie współodpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły

- kształcenie umiejętności

zdrowej rywalizacji ,

-kształcenie umiejętności

pracy w grupach,

-kształcenie odpowiedzialności

za powierzone zadania,

 

 

-zebranie samorządu,

-sporządzenie scenariusza

zabawy,

-przydzielenie zadań

poszczególnym uczniom i

całym klasom,

sporządzenie plakatu

informującego

o zabawie,

-przeprowadzenie zabawy,

- konkurs na szaloną fryzurę

- konkurs Mam Talent / wyjazd do kina na film

 

KWIECIEŃ

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

„Dzień Ziemi”

- kształtowanie postawy dbałości o środowisko naturalne

- przygotowanie plakatu

- przygotowanie Apelu o stanie naszego środowiska

- zorganizowanie prelekcji filmu o zagrożeniach ekologicznych

- porządkowanie obejścia szkolnego

2.

Zajączek dla podopiecznych wolontariatu

- wdrażanie do okazywania współczucia i pomocy dla potrzebujących

-kształcenie odpowiedzialności

za powierzone zadania

- zbiórka słodyczy dla wybranej rodziny

- wykonanie paczek

 

3.

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”

- kształtowanie pozytywnych zachowań  zdrowotnych

-wdrażanie do życia bez nałogów

-promowanie zdrowego trybu życia w środowisku lokalnym

- przygotowanie i rozniesienie ulotek  trzeźwościowych do sklepów i barów

.

 

 

MAJ

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

 

Akademia z okazji Święta 3 Maja

- kształtowanie postaw patriotycznych

-podtrzymywanie tradycji szkoły

- ceremoniał szkolny

- przystrojenie sali

 

Dzień Sportu / Festyn Rodzinny

- promowanie zdrowego trybu życia

- kształcenie umiejętności

zdrowej rywalizacji ,

 

-sporządzenie plakatu

informującego

o przebiegu zawodów,

- pomoc w przeprowadzeniu  imprezy

 


 

 

 

CZERWIEC

Lp.

Zadanie

Cele

Procedury osiągania celów

1.

 Zorganizowanie zebrania sprawozdawczo – wyborczego

-podsumowanie pracy samorządu

- zdobycie informacji do dalszej pracy,

 

-przeprowadzenie ankiety

wśród uczniów na temat

działalności samorządu,

-spotkanie samorządu

i dokonanie analizy ankiet

oraz samooceny własnych

działań,

-wyciągnięcie wniosków

do dalszej pracy,

 

 

 

 Inne działania:

 

 1. Noc filmowa
 2. Akcje charytatywne wynikające z bieżących potrzeb - wspóldziałanie z kołem wolontariatu
 3. Pomoc w zorganizowaniu konkursów, przedstawień i innych działań  profilaktycznych
 4. Pomoc w zorganizowaniu akademii, apelów
 5. Poczet sztandarowy
 6. Dekoracja świąteczna, bożonarodzeniowa szkoły
 7. Klasowe wigilie, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie
 8. Prowadzenie Kroniki działalności Samorządu Uczniowskiego
 9. Prowadzenie strony internetowej
 10.  

 


Planowane osiągnięcia :

Uczniowie:

-rozwijają samorządność w szkole,

-uczestniczą w życiu szkoły,

-organizują życie kulturalne szkoły,

-wypełniają powierzone im zadania,

-spędzają kulturalnie wolny czas,

-integrują się z klasą i szkołą,

-stosują zasady demokracji, -pomagają potrzebującym,

-przeciwstawiają się przemocy,

-bronią słabszych,

- wspierają niepełnosprawnych

-wyrażają swoje zdania i uczucia,

-okazują szacunek innym,

-wykazują się inicjatywą i pomysłowością,

 

Ewaluacja programu:

- ankiety dla uczniów

- samoocena członków samorządu

- bieżąca ocena i podsumowanie działań

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
  Sadów
  ul. Powstańców Śląskich 72
 • 34-352-44-58

Galeria zdjęć