Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
 
 
Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
 

Strona główna

 

 
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych

   

  Sadów 14.04.2014 r

  LISTA KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 74 GPPW SADOWIE

   

  1. Blach Martyna
  2. Błaszczyk Zuzanna
  3.  Burzyk Nicola
  4. Burzyk Paulina
  5. Czaja Filip
  6. Droński Daniel
  7. Gajdzik Julia
  8. Janas Bartosz
  9. Jankowiak Sylwia
  10. Kamiński Oliwier
  11. Kubiciel Zuzanna
  12. Neliszer  Lena
  13. Osadnik Marek
  14. Porada Maja
  15. Prandzioch Patryk
  16. Przybyła Jakub
  17. Sztęborowska Anna
  18. Wanot Nikola

   

  Najniższa liczba pkt; 0

 • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  W dniach 14,15,16 kwietnia odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

  Plan Rekolekcji: 14,15,16 kwietnia - Msza św. o godz. 10.00 w Kościele św. Józefa. Zbiórka w Szkole o 9.45, sprawdzenie obecności.

  Jeżeli dziecko będzie do kościoła i z kościoła przychodziło z Rodzicami – prosimy o umieszczenie takiej informacji  w zeszycie korespondencyjnym do dnia 11 kwietnia

  Przerwa świąteczna od 17 do 22 kwietnia

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  28.02.2014

  INFORMACJA
   DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   dnia 3 stycznia 2014 r.) Dz.U.2014.7 
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów      publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z poźn. zm.)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie informuje, że w dniach od 1 marca do 31 marca 2014r. przeprowadzony zostanie nabór nowych uczniów w wieku 6 i 7  na rok szkolny 2014/2015.

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgodnie z zapisami ustawy, mają zagwarantowane miejsce w szkole. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia Zgłoszeń o kontynuowaniu nauki  szkole w okresie od 1 marca  do 14 marca br.

  Wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność składania wniosków).

  1..Do Szkoły Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie przyjmuje się:

         1) z urzędu - uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, bez postepowania

           rekrutacyjnego

        2) jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami , może przyjąć uczniów mieszkających poza

         obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego

         3) przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia

           Rodzica,( druk dostępny w szkole)

         4) Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole

          na wniosek rodziców, którego druk będzie dostępny w szkole

         5) Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takim

           przypadku we Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 szkołę (wg preferencji ) i  

          składają tylko w szkole umieszczonej na pierwszej pozycji (tzw. szkoła pierwszego

         wyboru).Wniosek należy  złożyć tylko w szkole najbardziej preferowanej

         Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do szkoły pierwszego 

         wyboru spowoduje nieujęciem dziecka w procesie rekrutacji,

   

    I

  Harmonogram rekrutacji

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

  Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu)

  1 – 14 marca 2014

  --------------------

  2.

  Składanie wniosków wraz z załącznikami

  1 - 31 marca 2014

  04 - 08 sierpnia 2014

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  14 kwietnia 2014 o godz. 14 00

  14 sierpnia 2014    o godz. 14 00

  4.

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  4 czerwca 2014 o godz. 14 00

  22 sierpnia 2014    o godz. 14 00

  5.

  Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych        i kandydatów nieprzyjętych

  6.

  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  7.

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

  do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

  8.

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

  do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

   

  II

  2.  Uczniowie  spoza naszego obwodu.

  Rodzice zapisujący dziecko do  szkoły  spoza obwodu muszą wypełnić wniosek, którego druk będzie dostępny w szkole. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech szkołach. W takim przypadku we Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 szkołę (wg preferencji ) i składają tylko w szkole umieszczonej na pierwszej pozycji (tzw. szkoła pierwszego wyboru).

  Wniosek należy  złożyć tylko w szkole najbardziej preferowanej. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieujęciem dziecka w procesie rekrutacji.

  1.  Dzieci zapisywane do szkoły   poza obwodem.

  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innej publicznej szkoły, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do szkoły po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły.  Po podpisaniu wniosku składają go w innej szkole, wskazanej przez siebie jako szkoły pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do szkoły, miejsce w dotychczasowej szkole w obwodzie  nie jest dla niego zagwarantowane.

  III

  Kryteria naboru do  szkół  publicznych na rok szkolny 2014/2015.

  1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego:
  1. Pierwszeństwo mają dzieci: 6 i 7  letnie zamieszkałe w obwodzie szkół i realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w  publicznych przedszkolach  .
  2. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt).

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Sposób udokumentowania

  Rodzaje odpowiedzi

  Liczba punktów

  Kryteria podstawowe (ustawowe)

  1.

  Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  2.

  Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

  orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

       0 pkt

  3.

  Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

  orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  4.

  Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

  orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  5.

  Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

  orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  6.

  Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca

  odpowiednie dokumenty oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  7.

  Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej

  odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą

  Tak

  100 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

             

   

  2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap. W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora szkoły

  Kryteria dodatkowe

  1.

  Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów)pracujących/studiujących/uczących się w trybie stacjonarnym

  oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do szkoły

  Tak

  10 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

  2.

  Kandydat, którego rodzeństwo  kontynuuje naukę w szkole w roku szkolnym 2014/15 w szkole pierwszego wyboru

  oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do szkoły

  Tak

  4 pkt

  Nie

  0 pkt

  Odmawiam odpowiedzi

  0 pkt

   

  IV

   

  O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. .

  V

   

  Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z ustawy       (25 uczniów w jednej klasie).

   

  VI

  Rodzice  dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora.

  VII

  Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły.

  VIII

  Przyjmowanie dzieci od 01.09.2014r. 

  Od 01.09.2014r. decyzje o przyjęciu  dzieci na wolne miejsca podejmują dyrektorzy szkół. Propozycje przyjęcia będą  kierowane do rodziców dzieci, nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydowała liczba uzyskanych punktów. Jeżeli rodzice nieprzyjętych dzieci uczestniczących w rekrutacji, nie będą zainteresowani zapisaniem ich do szkoły dyrektor na wolne miejsce przyjmuje dzieci, zamieszkałe na obszarze Gminy Koszęcin, zgłoszone do danej placówki po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

  IX

  Przez rodziców rozumie się  również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych;

           

         dyrektor

   

 • Jak skutecznie bronić się przed przemocą i agresją?

  24.02.2014

   

  Uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią przygotowali przedstawienie profilaktyczne „ Stop –dla agresji i przemocy”

   

   

  W inscenizacji uczniowie przedstawili  porady "Jak skutecznie bronić się

  przed przemocą i agresją?"

   

  Należy więc :

  informować osoby dorosłe o doznanej  przemocy ( np. nauczycieli, rodziców, policję )

   

  Ø  przede wszystkim wołać o pomoc,

  Ø  nie ulegać szantażom i pokusom – być asertywnym

  Ø  unikać kontaktu z osobami agresywnymi lub je ignorować

  Ø   porozmawiać z osobą wywołującą agresję - „oko w oko” bez świadków

  Ø   unikać miejsc, gdzie stosuje się przemoc i agresję

  Ø   zadzwonić na „Niebieską Linię”

 • LEKCJA W TEATRZE

  19.12.2013

   

  LEKCJA   W    TEATRZE

  Dnia 19 grudnia uczniowie klasy IV wraz z opiekunami  pojechali do Częstochowy do  Teatru im. Adama Mickiewicza na spektakl

  ” Tajemniczy ogród” będący adaptacją lektury szkolnej .

  To był niezwykle widowiskowy spektakl muzyczny.

  Od pierwszych chwil przedstawienia widzowie śledzili interesujące wątki potęgowane odpowiednio dobraną muzyką ,piosenkami i efektami świetlnymi.

   Spektakl przedstawiał też wiele humorystycznych dialogów , aktorzy bawili  widownię do łez.

   Na uwagę zasługiwała również kolorowa scenografia i kostiumy aktorów z dawnej epoki.

  Można stwierdzić ,że  oglądanie spektaklu    z udziałem prawdziwych aktorów to ciekawa lekcja w terenie.  Uczniowie przyswoili wiele treści z podstawy programowej . Ciekawiej można realizować  zagadnienia związane z teatrem  poza szkołę , a  nie przed tablicą w ławce klasowej.

 • Pasowanie na czytelnika

  02.12.2013

   

  2 grudnia uczniowie klasy I zostali pasowani na czytelników.

  Zostali zapoznani z regulaminem biblioteki i czytelni szkolnej.

  Dowiedzieli się jak funkcjonuje Biblioteka w naszej szkole.

  Wiedzą już, że książki są bardzo ważne w życiu człowieka, bo:

  "KSIĄŻKI - to są najlepsi przyjaciele,

  nie wyśmieją, nie zdradzą a nauczą wiele".

   

   

   

   

   

   

 • 22.XI - Szkolana Wycieczka do Centrum Nauki Kopernika

   

  Program  i cele wyjazdu na wycieczkę do Warszawy

  Do Centrum Nauki Kopernika

  dnia 22.11.2013r.

   

   

   

  Program wyjazdu:

  4.50  - Zbiórka uczniów w szkole

  Przypomnienie zasad BHP oraz kulturalnego zachowania się.

  5.00 -  Wyjazd  z pod szkoły do Warszawy;

  9.00 – ok.10.00 – Przyjazd do Warszawy;

  9.00 – 9.30 – Śniadanie uczniów;

  10.00 -  Wjazd na taras widokowy do Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie;

  10.30 – 12.20 - Zwiedzanie stolicy: przejście na Plac Defilad, zwiedzenie Grobu Nieznanego Żołnierza,  przejście pod Pałac Prezydencki, spacer ulicami Warszawy i przejście na Plac Zamkowy oraz zwiedzenie Rynku Starego Miasta;

  12.30 – Przejazd do Centrum Nauki Kopernika;

  12. 50 – 4.00 – Zwiedzanie CNK- orientacyjny czas zwiedzania 3-4 godziny;;

  14.00 – Obiad w Bistro „WIEM”, na terenie CNK;

  14.00 – 17.30 – dalszy ciąg zwiedzania CNK;

  17.35- 17.55 – Posiłek uczniów – kolacja;

  18.00 – wyjazd z Warszawy;

  22.00 – Przyjazd pod szkołę – zakończenie wycieczki - rozejście się uczniów do domu.

  Cele wyjazdu:

  1. Przestrzeganie zasad zachowania w miejscach publicznych;
  2. Rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenie się  oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.
  3. Realizowanie treści zawartych w Podstawie Programowej w terenie poprzez uczestnictwo w sytuacjach interpersonalnych;
 • Tydzień Zdrowia

  Tydzień Zdrowia

  12 listopada – spotkanie z panią pielęgniarką, mierzenie ciśnienia krwi, wskaźnika wagi BMI, godz.10.00 , również dla rodziców, dziadków i rodzin naszych uczniów

  14 listopada – śniadanie Mistrzów - przygotowanie śniadania przez klasę wraz z rodzicami i wychowawcą, zaprezentowanie śniadania na korytarzu głównym o godz. 9.30, wspólny posiłek do godz. ok. 10.00-10.30

  Co będzie oceniane: różnorodność produktów typowo śniadaniowych, estetyka,

  15 listopada – przedstawienie profilaktyczne w wykonaniu klasy II, podsumowanie konkursów profilaktycznych, godz.10.00

                        ZAPRASZAMY

   

   

 • OGŁOSZONO WYNIK SZKOLNEGO KONKURSU - " SUPERKLASA "

  31.10.2013

   SUPERKLASĄ ZOSTALI UCZNIOWIE KLASY IV !!!cheeky

  Dnia 31 października to data , KTÓREJ  nie zapomnimy – zdobyliśmy puchar w szkolnym konkursie  na „SUPERKLASĘ”. Otrzymaliśmy też medale !!! To wspaniałe uczucie wygrywać i zwyciężąć!!!

  Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu  za zorganizowanie zdrowej rywalizacji.

   Uczniowie klasy IV z wychowawczynią Panią mgr Elżbietą Kawa-Dziembała

 • Pasowanie na ucznia

  24.10.2013

        24 października w Szkole Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadowie odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. W tym szczególnym dniu głównymi bohaterami byli Pierwszoklasiści. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Koszęcin Pan Grzegorz Ziaja, Rodzice, Przedszkolaki z Wychowawczynią z Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie.          

        Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Rodzice przygotowali piękną dekorację,  aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.    

        Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez wychowawczynię Panią Ewę Mikulską. Aby dodać im otuchy dziewczynki z klasy czwartej wprowadziły Pierwszaki w uroczysty nastrój mówiąc wiersze i śpiewając piosenki. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach Pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po występie artystycznym w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem     i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Potem ślubowanie złożyli Rodzice. Po złożeniu ślubowania Pani  dyrektor  Małgorzata Wachowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia: "Pasuję Cię na ucznia" - mówiła Pani dyrektor, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion dzieci.

         Po uroczystym ślubowaniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz życzenia, które  złożył między innymi Pan Wójt Grzegorz Ziaja obdarowując dzieci upominkiem. Również Rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie organizując "słodkie" przyjęcie i niespodziankę.

         Ten dzień na długo zostanie Pierwszakom oraz ich Rodzicom w pamięci.

  Klasa I wraz z Wychowawczynią serdecznie dziękuje Rodzicom, którzy zaangażowali się w uroczystość „Pasowania na ucznia”

   

   


   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

  Aby zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo w ruchu drogowym przypominamy Rodzicom że:

  -  należy przechodzić z dzieckiem przez drogę tylko na przejściu dla pieszych

  - przejście dla pieszych nie jest przejazdem dla rowerów

  - przejeżdżanie po pasach na rowerze jest łamaniem przepisów o ruchu drogowym

  - nie należy przechodzić z dzieckiem  lub pozwolić mu przechodzić w innym miejscu niż wyznaczone przejście dla pieszych przy naszej Szkole

   

   

   

   

 • DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

  08.10.2013

  Dnia 8 października w Bibliotece Szkolnej

  na wszystkich przerwach odbyła się  akcja pod hasłem

  "Dzień  Głośnego Czytania".

  Czytali chętni uczniowie.

  Do czytania wykorzystano książkę pt: "W KRAINIE WRÓŻEK".

  1. Kinga Kubiciel kl.II - "Śpiąca Królewna";
  2. Bianka Imiolczyk kl.VI - "Kopciuszek";
  3. Tomek Tkacz kl.VI  - "Wróżki";
  4. Wiktoria Cieluch kl.IV  - "Ośla skórka";
  5. Anastazja Osadnik kl.IV - "Pinokio".

   

  Głośne czytanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów klas młodszych i klas starszych.

  W tym roku szkolnym Akcja Głośnego Czytania odbywać  się będzie 2 razy w każdym miesiącu.

                          Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

   

   

           

   

 • Konkurs na SUPERKLASĘ

  Samorząd Uczniowski  ogłasza Konkurs  na  SUPERKLASĘ -  szczegóły w zakładce "Samorząd Uczniowski"

   

   

   

 • Dożynki w Sadowie

  08.09.2013

   

  W niedzielę w Sadowie odbyły się

     "DOŻYNKI 2013"

  Uroczystość uświetnili uczniowie naszej szkoły - chłopcy i dziewczynki z kl.II oraz dziewczynki z kl.IV.

  Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zatańczyli taniec ludowy "Trojak".

   

 • Ważna informacja!!!

  02.09.2013

  WAŻNA  INFORMACJA   DLA  RODZICÓW !!!

  W  ZWIĄZKU Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ  

  NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

  W KLASACH IV-VI

   

  Innowacja wprowadzi zmianę  realizacji sposobu wdrażania zagadnień  z podstawy programowej w  zakresie metod i form pracy  na lekcjach języka polskiego.

  Tydzień nauki podzielono na 5 modułów –  ich zakres przedstawia poniższa tabela.

  l.p.

   Dzień tygodnia

   Zakres treści w obrębie modułu

   

  1

   

   

  Poniedziałek

   

  Czytanie tekstów ze zrozumieniem

  2

  Wtorek

   Nauka o języku –realizacja treści  z gramatyki ortografii ,interpunkcji ,poprawności językowej

   

  3

  Środa

   

  Wiersze- prezentacja , recytacja ,pojęcia z zakresu poetyki

  4

   

  Czwartek

   Pisanie – tworzenie tekstów

  5

  Piątek

   Test umiejętności polonistycznych - podsumowanie treści  tygodnia , ocena umiejętności

   

  Modułowe ułożenie  zagadnień pozwoli w sposób uporządkowany  i chronologiczny oddziaływać  aktywizując uczniów do działania.

  mgr Elżbieta Kawa-Dziembała

   

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

   

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

   

  Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2013/2014

   

   

   

  L.p.

   

  Nazwa

  Przedmiotu

   

   

  Tytuł

   

   

  Autor

   

  Wydawnictwo

   

   

  KLASA  I

   

   

  1.

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  Skarby kl.1

   

  B. Tichy

  B. Szurowska

  JUKA

  2.

  Język angielski

  Bugs Word 1.

  Podrecznik i  ćwiczenia – zeszyt ćwiczeń B

  C. Read

  MACMILLAN

  3.

  Religia

  Żyjemy w Bożym świecie

   

   

  K. Mielnicki,

  E. Kondrak

  Jedność

   

   

  KLASA II

   

   

   

  1.

  Edukacja wczesnoszkolna

  Skarby

   

   

  B. Tichy

  B. Szurowska

  JUKA

  2.

  Język angielski

  Bugs Word 2.

  Podręcznik i  ćwiczenia – zeszyt ćwiczeń B

   

  C. Read

  MACMILLAN

  3.

  Religia

  Idziemy do Jezusa

  J. Czerkawski

  E. Kondrak

  Jedność

   

   

   

  KLASA  III

   

   

  1.

   

  Edukacja wczesnoszkolna

  Wesoła szkoła i przyjaciele. Podręcznik cz.1-2, karty pracy cz.1-2, matematyka cz.1-2.Wyprawka

   

  Wesoła szkoła i przyjaciele. Podręcznik cz.3-5 , karty pracy cz.3-5, matematyka cz.3-5.Wyprawka

  H. Dobrowolska

  A. Konieczna

  J. Hanisz

  K. Wasilewska

  WSiP

  2.

  Edukacja wczesnoszkolna

  Zajęcia komputerowe

  Wesoła szkoła i przyjaciele

  Podręcznik do zajęć komputerowych kl.3

  B.Lewandowski

  D. Kręcin

  WSiP

  3.

  Język angielski

  Bugs Word 3. + ćwiczenia – zeszyt ćwiczeń

  E. Papiol

  MACMILLAN

  4.

  Religia

  Jezusowa wspólnota serc.

  Ks. W. Kubik

  WAM

   

  Klasa IV

  Lp.

  Nazwa

  przedmiotu

  Tytuł

  Autor

  Wydawnictwo

  1.

  matematyka

  Matematyka z plusem –

   Podręcznik i ćwiczenia

  M.Dobrowolska

  Jucewicz,Zarzycki

  GWO

  2.

  religia

  Miejsca pełne BOGActw

  Podręcznik i ćwiczenia

  Ks.K.Mielnicki

  E. Kondrak, B.Nosek

  Jedność

  3.

  przyroda

  Przyrodo Witaj

  Podręcznik , ćwiczenia i atlas

  E.Gromek

   

  WSiP

  4.

  Zajęcia komputerowe

  Podręcznik do zajęć komputerowych

  Informatyka Europejczyka kl. 4

  D.Kiałka

  K. Kiałka

  Helion

  5.

  Historia i

  społeczeństwo

  My i historia

  Podręcznik i ćwiczenia

  B. Olszewska,

  W Surdyk-Fertsch

  WSzPWN

  6.

  j.angielski

  Sky High 1

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  B.Abbs

  Pearson

  Longman

  7.

  j.polski

  Bez podręcznika

   

   

   

  8.

  Zajęcia techniczne

  Zajęcia techniczne: część techniczna

  Zajęcia techniczne: część komunikacyjna

  U.Białka

  U.Białka

  J.Chrabąszcz

  Operon

  9.

  plastyka

  Lubię tworzyć – Zeszyt ćwiczeń

   

  A.Misior-Waś

   

   

  MAC

  10.

  muzyka

  Słuchanie muzyki- podręcznik

  E. Wachowiak

   

  GAWA

   

   

  KLASA V

   

   

   

  1.

  matematyka

  Matematyka z plusem

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  M.Dobrowolska

  GWO

  2.

  religia

  Spotkania uBOGAcające

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  Ks.M.Mielnicki,E.Kondrak

  E.Parszewski

  Jedność

  3.

  przyroda

  Przyrodo Witaj

  Podręcznik i ćwiczenia

  E.Gromek

  WSiP

  4.

  Zajęcia komputerowe

  Informatyka Europejczyka kl. 5  Podręcznik do zajęć komputerowych

  D.Kiałka

  Helion

  5.

  Historia i

  społeczeństwo

  My i historia

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  W.Surdyk-Fertsch

  B.Olszewska

  WSZPWN

  6.

  j.angielski

  Sky High 1

  Sky High 2 i zeszyt ćwiczeń

  B.Abbs

  Pearson

  Longman

  7.

  j.polski

  Bez podręcznika

   

   

  8.

  Zajęcia techniczne

  Zajęcia tech.: część techniczna

  Zajęcia tech.: część komunikacyjna

  U.Białka,J.Chrabąszcz

   

  Operon

  9.

  Plastyka  

   „Lubię tworzyć”

  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5

  A.Misior-Waś

  MAC

  10

  muzyka

  Słuchanie muzyki

  Ćwiczenia do podręcznika dla kl.V

  E.Wachowiak

  GAWA

   

   

  KlasaVI

   

   

   

  1.

  matematyka

  Matematyka z plusem Kl.6

  Podręcznik i ćwiczenia

   

  M.Dobrowolska

  GWO

  2.

  religia

  Przemienieni przez Boga

  Tylko podręcznik

  Z.Marek

  WAM

  3.

  przyroda

  Przyrodo Witaj

  Podręcznik i ćwiczenia

  E.Gromek

  WSiP

  4.

  informatyka

  Informatyka Europejczykakl.4-6

   

  D.Kiałka

  Helion

  5.

  Historia i

  społeczeństwo

  My i historia

  Podręcznik i ćwiczenia

  W.Surdyk-

  Fertsch

  Demart

  6.

  j.angielski

  Sky High 3

  Podręcznik

  B.Abbs

  Pearson

  Longman

  7.

  j.polski

  Bez podręcznika

   

   

  8.

  technika

  Technika: część techniczna

  Technika: część komunikacyjna

  U.Białka

  Operon

  9.

  Plastyka    

   „Lubię tworzyć”

  Ćwiczenia dla klasy 6

  A. Misior-Waś

  MAC

   

 • Czyszczenie Grobu Żołnierza

  20.09.2013

  W dniu dzisiejszym Samorząd Uczniowski uporządkował Grób Żołnierzy na cmentarzu w Sadowie. Grób najpierw dokładnie wysprzątano, a następnie ozdobiono białym gresem oraz sadzonkami. Gres zakupiono ze środków Samorządu, a za sadzonki chcemy gorąco podziekować pani Wioletcie Sowa.

   

   

 • 56 marca - Giełda Przyjaznej Wymiany

  W środę w naszej szkole odbyła się już III  Giełda Przyjaznej Wymiany. Każda klasa przygotowała swoje stoisko rzeczy używanych, gdzie uczniowie bez pieniędzy mogli sobie zabierać i wymieniać sie przyniesionymi rzeczami

  Wszyscy dobrze się bawili.

   

   

   

 • Sadów 14.04.2014 r

  LISTA KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH

  DO SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. 74 GPPW SADOWIE

   

  1. Blach Martyna
  2. Błaszczyk Zuzanna
  3.  Burzyk Nicola
  4. Burzyk Paulina
  5. Czaja Filip
  6. Droński Daniel
  7. Gajdzik Julia
  8. Janas Bartosz
  9. Jankowiak Sylwia
  10. Kamiński Oliwier
  11. Kubiciel Zuzanna
  12. Neliszer  Lena
  13. Osadnik Marek
  14. Porada Maja
  15. Prandzioch Patryk
  16. Przybyła Jakub
  17. Sztęborowska Anna
  18. Wanot Nikola

   

  Najniższa liczba pkt; 0

 • Świetny występ na Międzyszkolnym Konkursie Języka angielskiego

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka angielskiego, który odbył się 3 kwietnia w Domu Kultury w Koszęcinie. W konkursie dla klas IV-VI wzięło udział pięć szkół, a były to szkoły podstawowe z Sadowa, Koszęcina, Rusinowic, Strzebinia i Boronowa. Reprezentację naszej szkoły stanowili Wiktoria Cieluch i Bartłomiej Berenda z klasy czwartej, Weronika Wołowczyk z klasy piątej oraz Joanna Szczygieł i Radosław Berych z klasy szóstej. Dwoje uczestników naszej szkoły zajęło czołowe miejsca. Bartłomiej Berenda zajął II miejsce w kategorii klas czwartych, a Joanna Szczygieł zajęła również II miejsce w kategorii klas szóstych. Wielkie gratulacje dla laureatów i całej reprezentacji szkoły!