Nawigacja

Skład Rady Rodziców Informacje

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Dnia 11 września 2017 odbyły się wybory do rad oddziałowych i do Prezydium Rady Rodziców.

 

 

              Skład Prezydium Rady Rodziców

 

 

1. Beata Gajda - przewodnicząca

2. Barbara Imiołczyk - zastępca

3. Joanna Osadnik - sekretarz

4. Alina Rogocz- skarbnik

5.IIwona Adamek - członek

6. Beata Paruzel - członek

7. Ewa Kopyciok - członek

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.

Uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).


§ 2.

Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Rozdział II

Cele rady rodziców

 

§ 4.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:

 

 1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły.
 2. Organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

 

 1. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.

 

 

 1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły,   zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

 

Rozdział III

Zadania i kompetencje rady rodziców

 

§ 5.

Kompetencje stanowiące

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczo-profilaktycznego ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 5. Rada Rodziców wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

 

§ 6.

Kompetencje opiniodawcze

 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

 

§ 7.

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania awansowego.

 

§ 8.

 1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

 

§ 9.

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 11.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 

§ 12.

 

Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 

§ 13.

 

Rada Rodziców opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikających z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 14.

 

 

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów

§ 15.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.
 9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 16.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 

 1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem Rady Rodziców jest przewodniczący rady oddziałowej wybrany na pierwszym zebraniu rodziców.
 3. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 5. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców:
 1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 4. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 6. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 7. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

Rozdział V

Struktura rady rodziców

§ 18.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium, w którego skład wchodzi:
 1. przewodniczący,
 2. zastępcy przewodniczącego,
 3. skarbnik,
 4. sekretarz,
 5. członkowie – przedstawiciele wszystkich oddziałów.
 6. Kadencja Prezydium trwa rok.
 7. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 8. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.

 

Rozdział VI

Zasady działania rady rodziców

 

§ 19.

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.
 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
 7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

 

 

 

 

Dokumentowanie zebrań

 

§ 20.

 1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 

§ 21.

 

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane  w protokolarzu Rady Rodziców szkoły
 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

 

 1. numer, datę i miejsce zebrania,
 2. listę osób obecnych podczas zebrania,
 3. zatwierdzony porządek obrad,
 4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. przebieg obrad,
 6. streszczenie wystąpień oraz wnioski,
 7. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
 8. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 

§ 22

 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
 3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
 4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
 1. numer i datę zebrania,
 2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
 3. wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
 4. zatwierdzony porządek zebrania,
 5. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
 6. przebieg zebrania,
 7. treść zgłoszonych wniosków,
 8. podjęte uchwały i wnioski,
 9. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 23

 1. Protokoły z zebrań i uchwały Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

 

§ 24

 

 1. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 25

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 26

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
 

§ 27.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu.
 5. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 30% ustalonych wartości.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 7. Rada Rodziców może zatrudnić, za wynagrodzeniem, osobę odpowiedzialną za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 28

          Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej .

§ 29

 1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
 2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

 

§ 30.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 83 i art. 84.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  ul. Powstańców 72
  42- 700 Sadów- Lubliniec
 • 034/ 3524458

Galeria zdjęć