Nawigacja

Dokumentacja szkolna

Koncepcja pracy szkoły

 

 

 

WSTĘP

do  „Koncepcji pracy szkoły”

na nowy rok szkolny2018/2019

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana  w oparciu o wnioski z przeprowadzonej przez zespół nauczycieli  ewaluacji działań  zapisanych w koncepcji wdrożonych w minionym roku szkolnym  , ponadto   zawiera :

 

 1. Propozycje zmian  uwzględnione w raporcie po ewaluacji wewnętrznej

     1.Uświadomienie rodziców na czym polega indywidualizacja w nauczania

     2.Uświadomienie rodziców na czym polega realizacja treści programowych zawartych w podstawie programowej

     3.Należy zapraszać rodziców do współpracy w analizowaniu efektów kształcenia uczniów.

 

II : Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

W nowym  roku szkolnym należy:

 

Wynik z  nadzoru

Sposób wykorzystania wyników nadzoru

1. Ustalić terminy  diagnoz z biologii i geografii  w klasie VII  i VIII

1. W roku szkolnym 2018/19  diagnozę  z biologii i geografii w klasie  VII  należy przeprowadzić  na początku  II semestru  ,a następnie w klasie VIII

 

2.Należy ustalić dwa terminy egzaminów próbnych dla uczniów klasy VIII w grudniu i marcu

 

2.W dalszym ciągu  kontynuować grę w szachy na zajęciach świetlicowych

 

 

1.Zorganizowanie szkolnego Turnieju Szachowego  w I i w II półroczu oraz Gminnego 

3. Należy wdrożyć nowe rozwiązania edukacyjne, innowacyjne

- Realizacja innowacji  pedagogicznej „Spotkanie z ekonomią”

-Realizacja  projektu  „Nasza Przyszłośc”.

-Innowacja  z zakresu języka angielskiego – „Zacznijmy od rozmowy”

-Projekt  dla uczniów klasy I –„Mój Kolega”

-Nowatorska akcja edukacyjna „Zdrowo i sportowo”

4.Zabezpieczenie  opieką świetlicową

-Czas pracy świetlicy dostosować do oczekiwań rodziców

5. Promocja szkoły w lokalnych gazetach

 

- Raz w roku szkolnym  nauczyciel opracowuje jeden artykuł do lokalnej gazety,

promujący działania szkoły.

 

 

6. Usprawnić przekaz informacji  przez  dziennik  elektroniczny

-Na bieżąco informować rodziców  o ważnych wiadomościach przez  wpisy do e- dziennika

 

-Uświadomienie rodziców  o ich obowiązku zapoznawania się systematycznie  z informacjami przekazywanymi przez e dziennik –.

 

-Zmiana planu uczniów zamieszczona w  e-dzienniku. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami w planie lekcji

 

7. Należy ustalić konkretne działania  w związku z obchodami „Święta szkoły”

 

-Powołanie zespołów zadaniowych ,przydzielenie nauczycielom zadań

III: Działania nauczycieli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

2.Propozycje  działań Samorządu Szkolnego

Propozycje uczniów-Samorząd Uczniowski

 

Termin

 

Odpowiedzialna

osoba

„Super Niania” -opieka starszych kolegów nad uczniami z młodszych klas

„Szczęśliwy numerek” - dzień bez jedynki -jestem chroniony

Prezent urodzinowy – nie jest się pytanym w urodziny

Zbiórka zniczy na groby żołnierzy

„Super klasa”

Dzień budzika

Tydzień szczęśliwych kolorów

Tydzień czystej podeszwy

Tydzień klucznika

Akcja „Pomóż i ty”

Zbiórka makulatury ,nakrętek

„Mam talent  - II edycja”

„Przerwa z werwą”

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

mgr Aurelia Radłowska

 

 

oraz wychowawcy klas

 

Oprócz tego  w nowej koncepcji  uwzględni się:

 

-Wnioski nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

 

-Wnioski wychowawców

 

-Wnioski zespołów zadaniowych

 

-Uwagi i spostrzeżenia uczniów i rodziców

 

 

KONCEPCJA PRACY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.74 GPP W SADOWIE

na rok szkolny 2018/2019

opracowana na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego( z późniejszymi zmianami)

Dokumenty ,które szczegółowo określają   treści zawarte w koncepcji pracy to:

* Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

*Plan nadzoru pedagogicznego

 *Arkusz organizacyjny

* Statut

SPIS TREŚCI:

 1. Informacje o szkole, ocena aktualnej sytuacji szkoły po przeprowadzonej analizie SWOT
 2. Misja szkoły
 3. Wizja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Plan działań szkoły:

 

1.Szkoła jako placówka organizując procesy edukacyjne   uwzględnia wnioski z analiz wyników wewnętrznych i zewnętrznych

 

2. Procesy edukacyjne są organizowane  w sposób sprzyjający uczeniu się

 

3. Rodzice partnerami w edukacji

 

4. Zarządzanie szkołą

 

   VI. Ewaluacja realizacji planowanych działań

 1. Informacje o szkole, analiza aktualnej sytuacji szkoły

Szkoła podstawowa im .74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sadowie ( adres: ul. Powstańców 72  42-700 Lubliniec ,tel:34 3524458)

Szkoła Podstawowa im .74 GPP w Sadowie jest najstarszą placówką  oświatową w Gminie Koszęcin. Jest szkołą połażoną na terenach rolniczych .Stanowi centrum kulturalne wsi. Jest placówką otwartą dla środowiska lokalnego  i  integruje poprzez podejmowanie różnorodnych działań wszystkich mieszkańców .

Jest szkołą o bardzo dobrym stanie technicznym i bardzo bezpiecznym obiektem  Posiada salę gimnastyczną.

 

W obejściu posiada plac zabaw dla dzieci i sprzęt do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Są też boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki.

Podczas wakacji został przeprowadzony remont  łazienek ,sali komputerowej  i gabinetu durektora

Szkoła jest w rozbudowie. Planowane zakończenie robót budowlanych w czerwcu 2019r.

Uczy się w niej  133 uczniów, w tym   53  o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Personel pedagogiczny liczy  21  nauczycieli.

Pracowników niepedagogicznych :

2  sprzątaczki

woźny ,palacz, konserwator

sekretarka

pracownik na przejściu dla pieszych

Budynek szkolny jest jednopiętrowy, z odnowioną e salą gimnastyczną  ,zadbany i czysty.

 

W szkole znajdują się następujące pomieszczenia:

*gabinet dyrektora

*sekretariat

*7sal lekcyjnych, w tym jedna nowoczesna pracownia językowa, w  salach znajdują się tablice interaktywne*

*gabinet pedagoga

*biblioteka szkolna z pracownią multimedialną

*świetlica szkolna

*pracownia komputerowa

*sala do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

*sala gimnastyczna

* gabinet i magazyn nauczycieli WF

*szatnie  na lekcje WF osobno dla chłopców i dziewcząt

*wyremontowane ubikacje dla chłopców i dziewcząt

*szatnie uczniów   ( z podziałam na uczniów młodszych i starszych) wyposażone w osobiste szafki

*pomieszczenie dla sprzątaczek

*pomieszczenie dla woźnego

*pokój nauczycielski

*pomieszczenie socjalne dla nauczycieli

Przy budynku szkolnym znajduje się plac zabaw oraz wyremontowane boiska wraz z zapleczem sportowym. Jest też nowe boisko o nowoczesnej bezpiecznej nawierzchni. Teren szkolny ogrodzony.

Obejście szkolne jest monitorowane .

Szkoła posiada następujące certyfikaty:

- Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

-Szkoła bez przemocy

-  Przyjazna szkoła

-Pewniak –Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu

-  Szkoła Aktywna  w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

-Szkoła odznaczona  Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci oraz Medalem Pro Memoria

 W szkole wdrażano 9  innowacji pedagogicznych.

Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona w formie „Dziennika Elektronicznego”

 

Dokonano analizy SWOT – w wyniku ,której  wyodrębniono  słabe i mocne strony szkoły.

 

Mocne strony szkoły:

 • Wysoko wykwalifikowana kadra , pedagog ,tyflopedagog, olinofrenopedagog ,psycholog
 • Jest bardzo  dobrze  wyposażona
 • Teren szkoły ogrodzony-  monitorowany– boisko i plac zabaw dla najmłodszych, co wpływa na bezpieczeństwo uczniów.
 • Dobrze wyposażona biblioteka z miejscem na czytelnię i salę informacji multimedialnej.
 • Dobrze zorganizowany transport dzieci do szkoły (opieka na przystanku, w czasie przejazdu i odjazdu uczniów oraz w autobusie).
 • Dobry poziom dydaktyki i wychowania,
 • Spójne zasady oceniania, stosowanie elementów oceny kształtującej
 • W szkole kultywuje się  tradycje,
 •  Szkoła dba o zdrowie ucznia i jego rozwój fizyczny,  bierze udział w wielu programach propagujących zdrowy styl życia  i kładzie nacisk na edukację zdrowotną uczniów
 • Wyniki zewnętrznych egzaminów i innych diagnoz edukacyjnych są analizowane i wyciągane właściwe wnioski,
 • Uczniowie potrafią współdziałać ze sobą i prowadzić samorządną działalność,
 • Partnerskie relacje w edukacji ( rodzice, nauczyciele ,uczniowie)
 • Kształcenie dostosowane do możliwości ucznia, zapewniona równość szans edukacyjnych
 • W szkole działa system diagnozowania poziomu pracy szkoły sprzężony z ewaluacją,
 • W szkole panuje właściwy klimat pedagogiczny,
 • W szkole jest wysoki poziom organizacji, szkoła jest dobrze zarządzaną placówką
 • Nauczyciele rozpoznają sytuacje domową ucznia, są otwarci na propozycje rodziców uczniów, dbają o dobrą współpracę. Rodzice  są na bieżąco informowani o postępach i zachowaniu dziecka w szkole (kontakt – spotkania każdego miesiąca i poprzez zeszyt korespondencyjny ucznia).
 •  Na bieżąco rozpoznawane są problemy związane z przemocą i innymi zagrożeniami 
 • Szkoła stwarza warunki rozwoju poprzez udział w konkursach przedstawieniach, uczestnictwo: kino, teatr, zawody sportowe
 •  Szkoła pozyskuje środki pozabudżetowe, które wykorzystuje na pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły.
 •  Baza materialna szkoły na bieżąco jest wzbogacana o nowe urządzenia i środki dydaktyczne.
 • W szkole są przestrzegane prawa ucznia oraz jest upowszechniona wiedza o tych prawach.
 •  Szkoła ma duże doświadczenie w realizacji projektów europejskich
 • Szkoła pozyskała certyfikaty świadczące o jakości edukacji

Słabe strony szkoły

1.Wielu uczniów o niskiej motywacji do nauki

2.Niska kultura osobista niektórych uczniów

3. Słaba komunikacja językowa uczniów

4.Brak systematycznej kontroli efektów kształcenia uczniów prze rodziców

5.Niskie wymagania rodziców odnośnie wyników edukacyjnych dzieci

6.Ograniczony dostęp uczniów do ośrodków kulturalnych ( teatr ,kino. muzeum),

7. Brak właściwej  opieki medycznej – brak pomieszczenia na gabinet medyczny.

8. Brak stołówki i zaplecza kuchennego.

 

 1. Misja szkoły:
 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
 2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

 1. Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

IV .Model absolwenta.

Absolwent jest:

 1. aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;
 2. odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
 3. otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 4. optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;
 5. tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 6. świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

 

Roczny Plan Pracy Dydaktyczno- Wychowawczy 

dla Szkoły Podstawowej im.74 GPP  w Sadowie  na rok szkolny 2018/2019

Obszar : Kształcenie

CEL I ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

 

 

 

 

Podniesienie jakości kształcenia w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej

 

 

Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

Motywowanie uczniów do rozwijania  zainteresowań i uzdolnień

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

 

1.Dostosowanie wymagań wobec uczniów do zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno –pedagogicznej.

 

2.Stworzenie dokumentu IPET i  jego ocena dla uczniów o SPE

 

3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne w ramach projektu „Nasza przyszłość”

 

4.Rozwijanie samodzielności uczniów poprzez udział w konkursie „Świetlik”

 

 

5.Prowadzenie zajęć rozwijających.

 

6.Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

 

7.Kontynuowanie gry w szachy na zajęciach świetlicowych -  organizacja turnieju szkolnego i gminnego

 

8.Organizacja konkursu „Super klasa”

 

9.”Nowy kolega ” – realizacja projektu

 

10.Innowacja  z zakresu języka angielskiego – „Zacznijmy od rozmowy”

 

11.Lekcje na temat :”Piractwa komputerowego”

 

12.WOS - wirtualne lekcje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 

13.Przeprowadzenie  2 egzaminów próbnych

 

14.Wyjazdy do teatru adaptacje lektur szkolnych

 

15.Projekt ‘Aktywna Tablica”

 

1.Prowadzenie zajęć kółka informatycznego z zakresu ekonomii z elementami przedsiębiorczości

 

 

2.Wycieczka do Zakładu Rolnego lokalnych rolników

 

3.Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej ”Szlakiem ginących zawodów”

 

 

4. Wycieczka/wyjście na stolarnię oraz wycieczka rowerowa na Piknik służb mundurowych

 

 

5.Utworzenie  klubu dziennikarza  -podróżnika

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Hanna Szyguła

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Karol Sobala

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

Sara Wojtulek

 

 

 

 

Karol Sobala

 

 

 

Marta Kanafa Suchan

 

Aurelia Radłowska

 

 

Nauczyciele  wyznaczeni

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Marta Kanafa Suchan

 

 

Hanna Szyguła

 

 

 

Elżbieta Kawa-Dziembała

 

 

 

Aurelia Radłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadeta Bogawska

 

 

 Rok szkolny

 

 

 

Rok szkolny

 

 

Rok szkolny

 

 

marzec

 

 

Zgodnie z harmonogramem

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 I semestr

 

Cały rok

 

 

wg potrzeb

 

zgodnie z planem wynikowym

 

grudzień/marzec

 

 listopad ,styczeń,

kwiecień

 

 

 

Cały rok

 

Maj

 

Październik lub maj

 

 

Maj/czerwiec

 

 

 

Cały rok

Podnoszenie jakości  edukacji włączającej

 

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

1.Oganizacja zajęć dla uczniów  o SPE  w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz  poprzez realizację  projektu  „Nasza Przyszłość”

 

2.Indywidualizacja pracy podczas zajęć

 

3.Stosowanie „Oceniania Kształtującego”

 

4. Wykorzystanie na zajęciach TIK

 

5.Przeprowadzanie diagnoz zgodnie z harmonogramem „Szkolnego Systemu Diagnozującego”

 

6.Włączanie uczniów do udziału w konkursach

 

7.Realizacja projektów edukacyjnych

 

8Stosowanie nowoczesnych metod nauczania (aktywizujących)

 

9. Wykorzystanie  aplikacji internetowych do powtórek

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Bernadeta Bogawska

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Obszar: Wychowanie i opieka

 Rodzice partnerami w edukacji

Doskonalenie form współpracy z rodzicami.

1.Zebrania klasowe informacyjne:

 

-Zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz z sposobem oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

-Przedstawienie procedury postępowania wobec ucznia  przejawiającego agresywne zachowanie i inne problemy wychowawcze

 

2.Indywidualne konsultacje  nauczycieli z rodzicami  w ramach „Otwartych drzwi”

 

3.Prelekcje dla rodziców  :

 

-„ Sposoby postępowania w sytuacji zagrożeń pogodowych”

 

-„Profilaktyka otyłości i nadwagi”

 

-Zagrożenia Internetem pedagogizacja rodziców : Krzywda wirtualna - krzywdą realną

 

 

-„Dopalacze narkotyki –współczesne zagrożenia”

 

-„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

 

4.Przygotowanie ulotek i informacji dla rodziców wynikających z bieżących problemów oraz potrzeb zawartych w szkolnym programie wychowawczo -profilaktycznym

5.Usprawnienie przekazywania informacji rodzicom:

 

-zapisy w zeszycie korespondencyjnym

-indywidualne kontakty

-szkolna tablica informacyjna

-dziennik elektroniczny

-zebrania klasowe

-konsultacje nauczycieli z rodzicami

 

6.Angażowanie rodziców w życie szkoły:

-opiniowanie i współtworzenie dokumentacji szkoły

-opiniowanie działań dydaktyczno –wychowawczo –opiekuńczych

-współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych

 

7.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

 

8.Spotkanie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasie  pierwszej –omówienie zagadnień dotyczących

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciel I  klasy

Wrzesień 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

Październik

 

Grudzień

 

 

Styczeń

 

Maj

 

 

Według potrzeb

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

Według harmonogramu

 

Czerwiec 2019

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

1.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

 

2.Realizacja programów:

„Papierosy – nie dziękuję nie śmierdzę”

 

3. Kontynuacja programu

„Tydzień Zdrowia”,

 „Śniadanie daje moc”,

 „Dzień pierwszej pomocy”,

 

4 .”Nasze śniadanie”- raz miesiącu uczniowie klasy I

samodzielnie przygotowują śniadanie

 

 

4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

 

5. Przemoc w szkole: realizacja programuprzemoc boli

 

6.Udział w akcji :

-„Sprzątnie świata”

-„Święto Ziemi”

 1. Organizowanie zbiórki makulatury ,elektro –śmieci i innych surowców wtórnych
 2.  
 3. Nowatorska akcja edukacyjna „Zdrowo i sportowo”

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

 

 

Sara Wojtulek

 

 

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas

Sara Wojtulek

Karolina Kmita

Zgodnie z harmonogramem

październik, listopad –

listopad grudzień  styczeń, luty ,maj

cały rok

 

 

wrzesień

kwiecień

październik

kwiecień

 

cały rok

Kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych

 

 

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 

1.Niesienie pomocy potrzebującym w ramach szkolnego Wolontariatu

 

2.Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu,

znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.

 

3.Wdrożenie działań  w związku z obchodami   „Roku dla Niepodległej”

 

1.)Wycieczka „Śladami Józefa Piłsudskiego i sukcesów odradzającego się państwa”. Wycieczka 2-dniowa do Krakowa i Zakopanego.

 

2.)Wystawa pamiątek  74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w szkole

 

3.)Gra terenowa : Dla Niepodległej,  na terenie boiska szkolnego oraz części Sadowa w dniu 12.10.2018r.

 

4.)Przygotowanie gazetki okolicznościowej na

korytarzu głównym pt: Szlakiem powstań śląskich

 

5.)Projekt edukacyjny : Pamięć o  Żołnierzach (realizowany od października do czerwca)

- opieka nad grobem żołnierzy

- dyżury zniczowe

 

6.)Organizacja akademii z okazji „.Święta Niepodległości”

 

7.)Udział pocztu sztandarowego w mszy niepodległościowej                                                                - apel i złożenie kwiatów na grobie żołnierzy

 

8)Szkolny Konkurs wiedzy o Patronie szkoły 74 Górnośląskim Pułku Piechoty da klas II-III i    IV-VIII

 

10.)Melodie sercu najbliższe – konkurs  piosenki patriotycznej

 

11.)”Kotylion” klasowy konkurs plastyczny

 

12.)Czytanie utworów literackich  o Polsce uczniom klasy I przez uczniów klas starszych

 

13.)Nauka hymnu narodowego w klasie II

 

14.).”Niepodległa Polska:- prezentacja multimedialna

 

15).” ”Najwybitniejsze postaci w historii Polski”

 

 

16.)”Patriotyzm dzisiaj, co to znaczy być patriotą? -konwersatorium

 

17)Wyjazd do Oświęcimia – miejsca pamięci  muzeum Auschwitz -Birkenau

18.Organizacja akademii Konstytucji 3 Maja,

 Ewelina Pietrzak

Wszyscy nauczycieli

 

 

 

Aurelia Radłowska

 

 

 

Elżbieta Kawa-Dziembała

 

Karolina Kmita

 

Aurelia Radłowska

 

Aurelia Radłowska

 

 

 

Aurelia Radłowska

 

Ewelina Pietrzak

 

Wychowawcy klas

 

Elżbieta Kawa-Dziembała

Sara Wojtulek

 

Sara Wojtulek

 

Hanna Szyguła

Karol Sobala

 

 

Krystyna Miłota

 

Krystyna Miłota

 

Krystyna Miłota

Karolina Kmita

 

 

 

Cały rok

 

 

Październik

 

 

 

 

 

27-28.09.2018r.

 

 

 

 

29.10.2018r. do 16.11.2018r.

 

12.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

Listopad

 

Listopad

 

Wrzesień -listopad

 

wrzesień

 

 

październik

 

październik, listopad

 

wrzesień

 

 

kwiecień

 

 

Obszar :Organizacja i zarządzanie

Dbanie o bezpieczeństwo

 

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

1.Stworzenie warunków bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników

 

2.Wzmożenie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na terenie szkoły

 

3.Organizacja zajęć w świetlicy

 

4.Wdrażanie  działań na rzecz bezpieczeństwa , procedur, instrukcji i regulaminów - bieżąca kontrola dokumentacji

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor, wszyscy pracownicy

 

Dyrektor ,nauczyciele świetlicy

 

 

Dyrektor ,wszyscy pracownicy

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

Upowszechnienie informacji o działalności szkoły w środowisku

1.Zapisywanie ważnych wydarzeń na  fasebooka

 

2.Opracowanie artykułów  o działalności szkoły w prasie lokalnej

 

3.Utrzymanie i aktualizacja szkolnej strony internetowej

Karolina Kmita

 

Nauczyciele

 

 

Krystyna Miłota i pozostali nauczyciele

 Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Dokumentacja przebiegu nauczania  ,wychowania i opieki

1.Opracowanie i wdrożenie procedur w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania  ,wychowania i opieki

 

2.Sprawna i terminowa realizacja nadzoru pedagogicznego

 

3. Kontrola ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor

 

 

 

Dyrektor

 

Dyrektor

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

 

Pażdziernik,maj

Współpraca nauczycieli w zakresie planowania i realizowania procesów edukacyjnych

1.Planowanie pracy nauczycieli w WDN w oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoły, nauczycieli  ,uczniów

 

2.Planowanie i monitorowanie, podsumowanie pracy w zespołach

 

3.Wdrożenie wniosków wynikających z przeprowadzonych diagnoz oraz modyfikacja planów pracy dydaktycznej

 

Przewodniczący zespołów oraz nauczyciele wchodzący w skład tych zespołów

 

 

Przewodniczący zespołów oraz nauczyciele wchodzący w skład tych zespołów

Wszyscy nauczyciele

Wrzesień

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

Na bieżąco

 

 

VI. Ewaluacja realizacji planowanych działań

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

 

 • Sprawdzanie na bieżąco realizacji podstawy programowej
 • Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej
 • Obserwację  zajęć prowadzonych przez nauczycieli
 • Analizę sprawozdań   nauczycieli
 • Analizę raportu po ewaluacji wewnętrznej

 Wyciągane wnioski posłużą do modyfikacji przebiegu procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania  działań edukacyjnych w przyszłości.

 

 

Postanowienia końcowe :

1.Proces analizy Koncepcji Pracy Szkoły jest działaniem  wspólnym rodziców ,uczniów i nauczycieli,  Koncepcja jest  systematycznie  modyfikowana w oparciu o potrzeby  .

2. Raz w roku zespół nauczycieli wraz z radą rodziców  poddaje ocenie wdrożone działania i formułuje wnioski.

2 Do koncepcji dołączono następujące załączniki:

*Plan pracy świetlicy szkolnej

* Plan pracy biblioteki szkolnej

*Plan pracy pedagoga szkolnego

*Harmonogram uroczystości szkolnych

*Plan konkursów szkolnych , międzyszkolnych ,gminnych  i innych

*Plan Pracy Zespołu Nauczycieli i Wychowawców uczniów klas I-III

*Plan Pracy Zespołu Nauczycieli i Wychowawców uczniów klas IV-VIII

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
  Sadów
  ul. Powstańców Śląskich 72
 • 34-352-44-58

Galeria zdjęć