CEREMONIAŁ WEWNĄTRZSZKOLNY

Nawigacja

Dokumentacja szkolna

Program Wychowawczy

„Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości”

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej im.74 GPP w Sadowie  na rok szkolny 2016/2017

 

Został opracowany  zgodnie z nowymi zasadami określonymi  w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18 sierpnia 2015 r. (DZIENNIK USTAW Warszawa,  dnia 28 sierpnia 2015 r.Poz. 1249)

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

 

I. Program Wychowawczy szkoły został opracowany na podstawie wniosków z ewaluacji poprzedniego programu, wniosków z ewaluacji wewnętrznej , wniosków z nadzoru pedagogicznego.

II.Uwzględnia również  główne kierunki polityki oświatowej wskazane prze MEN.Na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 35 ust. 2 pkt 1.)

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
  dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
  i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

 

MEN  ustanowiło rok szkolny 2016/2017

Rokiem  Wolontariatu.

 Prócz tego w dalszym ciągu  nastąpi wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach     edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 

III. Program zawiera również działania zaproponowane prze uczniów oraz rodziców.

IV. Program wychowawczy jest ściśle zintegrowany z „Koncepcją pracy szkoły”,   Statutem ,Szkolnym Programem Profilaktyki.

V. Program Wychowawczy Szkoły został  przedstawiony przez Radę Rodziców do wspólnego zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

VI. Program Wychowawczy Szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez  Samorząd Uczniowski

VII.  Program Wychowawczy Szkoły został wpisany do Szkolnego Zestawu Programów

Podstawa prawna:

Podstawę prawną szkolnego programu wychowawczego stanowią:

 • Konstytucja RP – art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 3, art. 71 ust. 1,
 • ustawa o systemie oświaty – art. 1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40,
 • Karta Nauczyciela – art. 6,
 • podstawa programowa – rozporządzenie MEN z 23.12.2008 r.
 • statut szkoły,
 • Konwencja Praw Dziecka.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U. Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r.Poz. 1249)

CEL GŁÓWNY:

Wspomaganie dziecka we wszechstronnym rozwoju osobowym (w wymiarze intelektualnym, społecznym, estetycznym, moralnym, duchowym, emocjonalnym, fizycznym), zapobieganie złu i agresji oraz kształtowanie postaw życia społecznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Kształtowanie postaw. 

2.Wychowanie do wartości

3. Rozwijanie potrzeby niesienia pomocy potrzebującym w ramach wolontariatu 4.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

5.Profilaktyka agresji i przemocy

 6.Rozwijanie postaw patriotycznych

 7.Propagowanie zdrowego stylu życia

  8.Rozwijanie pasji, zainteresowań, zdolności

  9.Respektowanie zasad postępowania uczniów, nauczycieli i współpracy z rodzicami w   obszarze norm społecznych

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

Proces wychowania i kształcenia dzieci jest podejmowany wspólnie i aktywnie przez rodziców i nauczycieli.

1. Rodzice mają prawo do:

a)  wglądu do „Programu Wychowawczego Szkoły” i wyrażaniu o nim swojej opinii,

b)  określania i współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii (ankiety, opracowania, itp.), organizowanie projektu „Programu Wychowawczego Szkoły”, udział w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy

c)  podejmowania decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie,

d) uzyskania pomocy w sprawach wychowawczo-opiekuńczych oraz procesu nauczania dzieci od wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły

 1. Formy organizacyjne kontaktów szkoły z rodzicami:

a)  ogólnoszkolne spotkania z rodzicami

b) „Drzwi otwarte”- spotkania z rodzicami

c)  kontakty indywidualne z wychowawcą

d)  wezwanie rodziców do szkoły (w formie korespondencji na uczniowskiej z rodzicami, telefonicznie bądź pisemnie)  w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia szkolnego i regulaminów szkolnych

e)  rozmowy telefoniczne,

f ) notatka w zeszycie korespondencyjnym ucznia,

h) zawiadomienia o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych i rocznych

 1. W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość, życzliwość i rzeczowość.
 2. Na zebraniach o sukcesach należy mówić imiennie, natomiast o negatywach – problemowo, statystycznie, z rozwagą i wyczuciem taktu dokonując analizę pracy uczniów
 3. Zapraszać na rozmowy indywidualne w celu wyjaśnienia najważniejszych problemów dotyczących uczniów                                             

FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW, KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 1. Pomoc wychowawcy klasy
 2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
 3. Współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem szkoły.
 4. Kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania pomocy
 5. Współpraca z Policją i kuratorami sądowymi.
 6. Współpraca z  Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozmowy interwencyjne, wyjazdy dzieci na obóz).
 7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 8. Poświęcanie większej uwagi w uczestniczeniu dziecka w życiu społecznym szkoły oraz analiza sytuacji
 9. Udział dzieci w zajęciach świetlicy opiekuńczo wychowawczej.

PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

                1. Wdrażanie „Programu Profilaktyki Wychowawczej Szkoły”.

2. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia i zdrowej rywalizacji

3.  Prezentacja prac plastycznych, plakatów oraz prezentacji klasowych promujących zdrowy styl życia.

4.  Włączanie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, ”Sprzątanie świata”.

5. Opieka nad dziećmi z rodzin zagrożonych patologią i o niskim statucie socjalno-kulturowym w ramach świetlicy

6. Zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu (kółko zainteresowań, SKS, , świetlica opiekuńczo-wychowawcza, itp.).

7.  Prowadzenie rozmów grupowych i indywidualnych

8. Poświęcanie uwagi uczniów dotkniętym problemami oraz pomoc poprzez podejmowanie właściwych działań opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o analizę sytuacji

Ewaluacja programu

Ewaluacji dokonuje rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim na podstawie:

1) obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły,

2) przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców ankiet.

Ewaluacja odbywa się w czerwcu

Ustalono iż, program ten będzie obowiązywał na rok szkolny 2016/2017. Po ewaluacji w razie potrzeb będzie modyfikowany na kolejny rok szkolny z wytycznymi kierunków polityki oświatowej państwa.

Program Wychowawczy Szkoły został zatwierdzony decyzją   Rady Rodziców    w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i  Samorządem Uczniowskim  w  dniu 19 września 2016r.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

realizowany w Szkole Podstawowej im. 74 GPP w Sadowie      w roku szkolnym 2016/2017

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Termin wykonania

I

 

Organizacja zespołu klasowego

 

1.Omówienie regulaminu szkolnego i kodeksu uczniowskiego.

2. Zapoznanie uczniów z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania

3. Wybór samorządu klasowego, wybory do Samorządu Uczniowskiego, integracja uczniów i klas.

4. Zorganizowanie dyżurów uczniowskich podczas przerw.

5. Podsumowanie pracy i ocena wywiązywania się z powierzonych funkcji. Kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i innych. Udzielanie pochwał i nagan.

 

6. Pogłębianie poczucia więzi między członkami zespołu klasowego. Wyrabianie odpowiedzialności zespołowej.

7. Rozwijanie umiejętności okazywania uczuć pozytywnych i opanowania negatywnych.

8. Omówienie konwencji praw dziecka

nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy

mgr Karol sobala

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele

wychowawcy

 

 

 

wrzesień

wrzesień

wrzesień

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

wrzesień

 

 

 

II

 

Dbanie o własne miejsce pracy

 

 

1. Rozwijanie wrażliwości na estetykę miejsca pracy.

2. Wywoływanie satysfakcji z pracy na rzecz klasy i szkoły.

3. Kształtowanie postawy współgospodarza szkoły i klasy.

4. Wdrażanie do stałej troski o mienie społeczne.

 

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

III

 

Troska o postępy w edukacji

 

1.Rozwijanie zainteresowań.

2. Otaczanie opieką uczniów zdolnych (zachęcanie do udziału w konkursach).

3. Wyrabianie u dzieci gotowości służenia radą i pomocą swoim kolegom.

4. Wytypowanie uczniów do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz pozalekcyjnych zajęć wg harmonogramu szkoły.

5. Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci.

6.  Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Pedagogizacja rodziców.

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy i pedagog szkolny

 

 

cały rok szkolny

cały rok szkolny

cały rok szkolny

wrzesień

cały rok szkolny

wg potrzeb

cały rok szkolny

 

 

IV

 

Uroczystości klasowe, szkolne i środowiskowe

 

1.Organizowanie uroczystości klasowych-integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę.

 • „Rozpoczęcie roku szkolnego”
 • „Pasowanie na ucznia”
 •  „Andrzejki”
 • „Mikołajki”
 • „Wigilia klasowa”
 • „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej”
 • „Dzień Kobiet, Dzień chłopca”
 • „Dzień Matki”
 • „Dzień Dziecka – dzień sportu”
 • „Święto Szkoły”
 • „Dzień Edukacji Narodowej”
 • „Dzień Papieski”
 • „Zabawa Noworoczna”
 • „Walentynki”
 • „Dzień Samorządności”
 • „Dzień Pierwszej Pomocy”
 • „Obchody Świąt Majowych”
 • „Dzień Europejski”
 • „Zakończenie roku szkolnego”
 • inne

2. Rozwijanie aktywności społecznej i pomysłowości.

3. Wyrabianie zdolności organizacyjnych.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

5 Wywoływanie uczucia satysfakcji ze wspólnego działania.

6. Wyzwalanie gotowości sprawiania przyjemności innym.

7. Pogłębianie uczuć patriotycznych.

8 Aktywne uczestniczenie dzieci w uroczystościach szkolnych oraz środowiskowych:

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciel

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 

 

wg harmonogramu szkoły

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

Życie towarzyskie i kulturalne

 

1.Wyrabianie kulturalnego nawyku zachowania się w domu,                   w szkole i różnych miejscach publicznych.

2. Budzenie szacunku dla osób dorosłych, starszych, chorych i kalekich.

3. Składanie życzeń urodzinowych kolegom (albumiki z rysunkami dzieci).

4. Uczestniczenie uczniów w szkolnych zabawach.

5. Nawiązanie kontaktów koleżeńskich z uczniami innych klas.

6. Korzystanie z ośrodków kulturotwórczych –rozwijanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7. Uczestniczenie uczniów w przedstawieniach teatralnych.

8. Urządzanie gier i zabaw oraz wycieczek bliższych i dalszych.

nauczyciele

nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy

 

 

 

cały rok szkolny

VI

 

Współpraca z rodzicami

 

1.Poznanie środowiska rodzinnego uczniów i ich sytuacji materialnej w celu ewentualnego udzielenia pomocy.

2. Wybór Rady Klasowej Rodziców.

3.Organizowanie zebrań ogólnych i kontaktów indywidualnych

z rodzicami „Pedagogizacja rodziców”

4. Wspólne organizowanie z rodzicami uroczystości i imprezy klasowe i środowiskowe.

5. „WF z mamą i tatą” aktywni rodzice na lekcjach WF

nauczyciele

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

mgr Marta Łodzińska

 

 

wrzesień

wrzesień

wg harmonogramu

wg potrzeb

wg potrzeb

 

VII

 

Bezpieczeństwo ucznia

 

1.Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa             w klasie, na przerwie, podczas zajęć ruchowych oraz w kontaktach           z nieznajomymi.

2. Wdrażanie do przestrzegania przepisów drogowych.

3. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i zasad zachowania

w sytuacjach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.

4. Indywidualna opieka uczniów starszych nad uczniami młodszymi w okresie adaptacyjnym

nauczyciele

wychowawcy

nauczyciele

wychowawcy

 

 

 

cały rok szkolny

VIII

 

Zdrowie ucznia

 

1.Stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, czystości wokół siebie, w plecaku, kultury korzystania z urządzeń

sanitarnych.

2. Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych:

 • wycieranie nosa chusteczką
 • mycie zębów
 • częste mycie rąk
 • obcinanie paznokci
 • samodzielne ubieranie się w zależności od pogody
 • stosowanie prostych form hartowania się
 • dbałość o czystość środowiska

3. Wyrabianie nawyku racjonalnego, higienicznego i estetycznego spożywania posiłków oraz sprzątania po posiłku.

4. Wyrabianie nawyku spożywania drugiego  śniadania.

5. Doskonalenie umiejętności organizowania sobie wolnego czasu

w sposób ciekawy i pożyteczny.

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

IX

 

Działania profilaktyczne ujęte w Programie Profilaktyki

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Sadów
  ul. Powstańców 72
  42- 700 Sadów- Lubliniec
 • 034/ 3524458

Galeria zdjęć