Nawigacja

O szkole

Informacje o szkole

SZKOŁA PODSTAWOWA IM 74 GÓRNOŚLĄSKIEGO PUŁKU PIECHOTY W SADOWIE!!!
    

 

   Szkoła Podstawowa im. 74 GPP w Sadowie stała się od tego roku szkolnego  8-letnią szkołą podstawową.

Jest najstarszą szkołą w Gminie Koszęcin ,ma już  89 lat.

 Zatrudnia pedagogów różnej specjalności przedmiotowej o pełnych kwalifikacjach oraz  pracowników administracji i obsługi.

Obecnie w naszej szkole uczy się 132 uczniów Dysponujemy  budynkiem, który ma 8 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w środki dydaktyczne, bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicę, pracownię komputerową z wejściem do Internetu,7 tablic Interaktywnych, salę językową, wyremontowaną  salę gimnastyczną.

Nauka w szkole odbywa się na 1 zmianę. Szkoła jest ładnie położona, otoczona zielenią. Wokół budynku znajduje się zaplecze sportowe w postaci boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki.

  Szkoła oferuje dzieciom  ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. . Prowadzimy innowacje, rozszerzając kształcenie regionalne i edukację europejską

Utworzyliśmy  „Zieloną Pracownię Barć i realizujemy projekt   „Nasza Przyszłość” oraz projekt „Aktywna tablica”

W naszej szkole każdy uczeń ma szanse na indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

 

W szkole każdego roku realizowane są innowacje pedagogiczne

 

lp

Nazwa innowacji

autor

Data wdrażania

1

„Radość odkrywania matematyki” zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2009

2

„Ruch drogą do sukcesu” – wykorzystanie kinezjologii Edukacyjnej na zajęciach kształcenia zintegrowanego

mgr Ewa Mikulska

1 IX 2009

3

Z zakresu edukacji zdrowotnej

„Moje 999”

mgr Małgorzata Wachowska

1 IX 2009

4

Z zakresu komunikacji językowej

„ Przeżywam, mówię, słucham, działam”

mgr Elżbieta Kawa-Dziembała

1 IX 2010

5

„Polubić matematykę”-konstrukcje płaskie i przestrzenne z papieru

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2010

6

Bawimy się i uczymy – wykorzystanie metody pedagogiki zabawy na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Ewa Mikulska

1 IX 2010

7

Chcę pisać bezbłędnie – zabawy z ortografią

mgr Irena Piątek

1 IX 2011

8

Matematyka innego wymiaru

 

mgr Krystyna Miłota

1 IX 2012

9

Z zakresu języka polskiego

„Rozwijam kreatywność”

mgr Elżbieta Kawa-Dziembała

1 IX 2013

 

10 Spotkanie z ekonomią mgr Marta Kanafa Suchan 1 IX 2018

 

Uczniowie mogą poszerzać swoje wiadomości i rozwijać zainteresowania w różnych formach pracy pozalekcyjnej.


W ramach prowadzonej działalności wychowawczej uczniowie naszej szkoły uczestniczą w takich uroczystościach szkolnych jak: andrzejki, mikołajki, wigilia, jasełka, zabawa noworoczna, Dzień Babci, Dzień Mamy.

Organizujemy dla uczniów  edukację muzyczną i teatralną, wyjścia do kina i teatru, lekcje muzealne i wycieczki krajoznawcze.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest mgr Aurelia Radłowska.

 

O ocenianiu kształtującym słów kilka!!!

W naszej szkole  wprowadzone jest  ocenianie kształtujące . Ocenianie kształtujące  stosują na zajęciach  wszyscy nauczyciele:

 

Liczne badania i raporty dowodzą, że ocenianie kształtujące jest bardzo efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów.

 

Ocenianie kształtujące, nazywane także "ocenianiem pomagającym się uczyć", jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD) z 2005 r. dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowaniu do uczenia się przez całe życie i wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Elementy oceniania kształtującego

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

 • określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia

Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel powinien sprawdzić, czy cel został osiągnięty.

 • ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia

Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Należy ustalić, co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu).

Chodzi o to, by określić dowody, fakty, które pokażą zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi, w jakim stopniu cel lekcji został osiągnięty.

Kryteria także pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.

 • rozróżnia funkcje oceny sumującej  i kształtującej

Ocena sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca natomiast służy uczniowi do tego, aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni), a częściej informację zwrotną od nauczyciela czy kolegi.

 • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami

Warto poświęcić czas na dyskusję o tym, jak uczniowie się uczą i co pomaga im się uczyć. Atmosfera sprzyjająca uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym uczeniem się.

 • potrafi formułować pytania kluczowe

Pytania kluczowe to pytania, które skłaniają uczniów do myślenia. Takie pytania ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę.

 • potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję

Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć m.in.:

- wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia,
- kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się,
- poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela,
- niekaranie za błędne odpowiedzi.

 • stosuje efektywną informację zwrotną

Nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, ale zawsze powinna zawierać cztery elementy:

- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
- wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu).

 • wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską

Uczniowie – na podstawie podanych kryteriów oceniania – wzajemnie recenzują swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?)

Jeśli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie
  Sadów
  ul. Powstańców Śląskich 72
 • 34-352-44-58

Galeria zdjęć